استاندارد ها
  شركت مهندسي و تکنولوژی تارا طرح كليه استانداردهاي مهندسي معتبر مؤسسات بين المللي را در پروژه هاي مختلف خود استفاده مي نمايد. فهرست خلاصه‌ای از استانداردهای موجود در شرکت تاراطرح به شرح ذیل می‌باشد:
 
   American Bearing Manufacturers Association ABMA
   American Gear Manufacturer Association AGMA
   American Petroleum Institute API
   American Society of Mechanical Engineer ASME
   American Society for Quality Control ASQC
   American Welding Society AWS
   Compressed Gas Association CGA
   American Water Works Association AWWA
   Hydraulic Institute Standards HIS
   Instrument Society of America ISA
   Manufactures Standardization Society MSS
   National Fire Protection Association NFPA
   Pipe Fabrication Institute PFI
   National Association of Corrosion Engineers NACE
   Duetsches Institute fur Normung DIN
   International Electrotechnical Commission IEC
   International Organization for Standardization ISO
   علاوه بر استانداردهای فوق كليه استانداردهاي شركت ملي نفت ايرانIranian Petroleum Standards)) و شركت ملي پتروشيمي ايرانPetrochemical Standards) Iranian) نيز از جمله ساير استانداردهاي موجود در شركـت اسـت. ضمناً كليه انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت مسكن و شهرسازي نيز در شركت موجـود اسـت. همچنین استـانداردهـاي پـاره اي از مـؤسسات ديگـر نيز برای استفاده در پروژه های خاص در شركت موجود می‌باشند.