پروژه ها
 
شرح خدمات مهندس مشاور در این پروژه مشتمل بر تدوین گزارش مطالعات امکان‌سنجی فنی و اقتصادی متشکل از موارد زیر می‌باشد:
 الف) چکیده گزارش
ب) آشنایی با پروژه
ج) مطالعات بازار
د) بررسی ورودی های مواد و انرژی
هـ) مطالعات ساختگاه پروژه
و) مهندسی پروژه
ز) سازماندهي و نيروي انساني
ح) برنامه زمانبندي اجراي طرح
ط) بررسي مالي و سرمايه گذاري مورد نياز پروژه با استفاده از نرم‌افزار COMFAR
ی) نحوه تأمین مالی پروژه
ک) تحلیل وضعیت مالی پروژه
ل) آنالیز حساسیت
م) بررسی‌های اقتصادی
ن) جمع‌بندی و ارائه پیشنهاد نهایی
شرکت ملی فولاد ایران به منظور اجرای سیاست های دولت در احداث واحدهای فولاد در کشور تصمیم به احداث یک مجتمع فولاد در شهرستان شادگان گرفت. این مجتمع شامل یک واحد انباشت برداشت به ظرفیت 2500000 تن در سال یک واحد احیاء مستقیم به ظرفیت 800000 تن در سال و یک واحد ذوب و ریخته گری به ظرفیت 000,800 تن در سال در نظر گرفته شده است. مطالعات امکانسنجی طرح مزبور در بخش‌های زیر توسط شرکت تاراطرح صورت گرفته است:
 • خلاصه گزارش

 • آشنایی با پروژه و تاریخچه آن

 • آنالیز بازار و اساس بازاریابی

 • بررسی ورودی‌های مواد و انرژی

 • معرفی موقعیت سایت و محیط پروژه

 • مهندسی پروژه

 • سازمان‌دهی و نیروی انسانی

 • برنامه زمان‌بندی اجرای طرح

 • بررسی مالی و اقتصادی پروژه

لازم به ذکر است که مطالعات مالی و اقتصادی انجام شده، آلترناتیوهای مختلفی را شامل می‌شده است که با کمک نرم‌افزار کامفار تهیه گردیده است.
شرکت ملی فولاد ایران به منظور اجرای سیاست های دولت در احداث واحدهای فولاد در کشور تصمیم به مجتمع فولاد آذربایجان در شهرستان میانه گرفت. توسعه این مجتمع شامل یک واحد انباشت برداشت به ظرفیت 15000000 تن در سال یک واحد احیاء مستقیم به ظرفیت 800000 تن در سال و یک واحد ذوب و ریخته گری به ظرفیت 000,800 تن در سال در نظر گرفته شده است. مطالعات امکانسنجی طرح مزبور در بخش‌های زیر توسط شرکت تاراطرح صورت گرفته است:
 • خلاصه گزارش

 • آشنایی با پروژه و تاریخچه آن

 • آنالیز بازار و اساس بازاریابی

 • بررسی ورودی‌های مواد و انرژی

 • معرفی موقعیت سایت و محیط پروژه

 • مهندسی پروژه

 • سازمان‌دهی و نیروی انسانی

 • برنامه زمان‌بندی اجرای طرح

 • بررسی مالی و اقتصادی پروژه

لازم به ذکر است که مطالعات مالی و اقتصادی انجام شده، آلترناتیوهای مختلفی را شامل می‌شده است که با کمک نرم‌افزار کامفار تهیه گردیده است.
گروه ملی صنعتی فولاد ایران به منظور تأمین مواد اولیه مورد نیاز کوره‌های ذوب فولادسازی، تصمیم به احداث یک واحد احیاء مستقیم به ظرفیت 800000 تن در سال و یک واحد انباشت و برداشت به ظرفیت 2500000 تن در سال (با توجه به افزایش ظرفیت احتمالی آینده کارخانه احیاء مستقیم) گرفته است. لذا مطالعات امکانسنجی طرح مزبور در بخش‌های زیر توسط شرکت تاراطرح صورت گرفته است:
 • خلاصه گزارش

 • آشنایی با پروژه و تاریخچه آن

 • آنالیز بازار و اساس بازاریابی

 • بررسی ورودی‌های مواد و انرژی

 • معرفی موقعیت سایت و محیط پروژه

 • مهندسی پروژه

 • سازمان‌دهی و نیروی انسانی

 • برنامه زمان‌بندی اجرای طرح

 • بررسی مالی و اقتصادی پروژه

لازم به ذکر است که مطالعات مالی و اقتصادی انجام شده، آلترناتیوهای مختلفی را شامل می‌شده است که با کمک نرم‌افزار کامفار تهیه گردیده است.
در مطالعات انجام شده امکانسنجی احداث یک واحد ذوب و ریخته‌گری در گروه ملی صنعتی فولاد ایران جهت اقزایش ظرفیت تولید محصولات نیمه نهایی به میزان تعیین شده در طرح کلی تهیه شده مدنظر قرار گرفته است. گزارش مزبور در بخشهای زیر تهیه گردیده است:
 • خلاصه گزارش

 • آشنایی با پروژه و تاریخچه آن

 • آنالیز بازار و اساس بازاریابی

 • بررسی ورودی‌های مواد و انرژی

 • معرفی موقعیت سایت و محیط پروژه

 • مهندسی پروژه

 • سازمان‌دهی و نیروی انسانی

 • برنامه زمان‌بندی اجرای طرح

 • بررسی مالی و سرمایه‌گذاری پروژه

لازم به ذکر است که بررسی مالی و اقتصادی انجام شده در آلترناتیوهای مختلف با استفاده از نرم‌افزار کامفار انجام شده است.
با توجه به سیاست کشور در افزایش تولید فولاد، پیش مطالعات امکانسنجی احداث یک مجتمع فولاد 2 میلیون تنی مشتمل بر واحد انباشت، برداشت واحد احیاء مستقیم، واخد ذوب و ریخته گری، تصفیه خانه آب، واحد تولید اکسیژن و سایر تأسیسات مورد نیاز در استان خوزستان به شرکت تاراطرح محول گردید.
 لازم به ذکر است که مطالعات مکان‌یابی در سطح استان خوزستان نیز از جمله خدمات ارائه شده توسط شرکت تاراطرح بوده است.
برآورد هزینه‌‌های انجام پروژه و بررسی‌های مالی و اقتصادی انجام پروژه توسط شرکت تاراطرح و با استفاده از نرم‌افزار کامفار انجام گرفته است.
شرح خدمات شرکت تارا طرح در پروژه سیکل ترکیبی نیروگاه 500 مگاواتی، در حال حاضر مطالعات مکان‌یابی در سطح استان کهگیلویه می‌باشد.
شرح خدمات شرکت تارا طرح در پروژه نیروگاه شرکت فولاد خوزستان شامل موارد ذیل می‌باشد:
الف) برگزاری مناقصه بین‌المللی
 • تهیه اسناد مناقصه بین‌المللی جهت پروژه مذکور

 • پاسخگویی به سئوالات شرکت‌کنندگان در مناقصه

 • ارزیابی فنی و مالی پیشنهادات شرکت‌کنندگان در مناقصه

 • پیشنهاد برنده مناقصه به کارفرما

 • همکاری با کارفرما در عقد قرارداد با برنده مناقصه

ب) ارائه خدمات بررسی و تأیید نقشه‌ها و مدارک خدمات مذکور شامل مدارک و نقشه‌ها در زمینه‌های مختلف می‌باشد:
 • پروسس

 • سیویل، سازه و معماری

 • تجهیزات مکانیکی

 • لوله‌کشی و جانمایی کلی

 • تأسیسات

 • برق

 • کنترل و ابزار دقیق

 • کلی (قطعات یدکی، رنگ، عایق‌کاری و ...)

ج) نظارت عالی بر خدمات مهندسی
د) نظارت عالی بر عملیات اجرایی
هـ) نظارت عالی بر عملیات ساخت
و) نظارت عالی بر عملیات راه‌اندازی و تحویل
ز) ارائه خدمات برنامه‌ریزی و کنترل پیشرفت کار
ح) نظارت کارگاهی بر اجراء
ط) بازرسی فنی و تسریع در ساخت
شرح خدمات شرکت تارا طرح در پروژه مگا مدول شرکت فولاد خوزستان با ظرفیت 1760000 تن در سال، شامل موارد ذیل می‌باشد:
الف) برگزاری مناقصه بین‌المللی
 • تهیه اسناد مناقصه بین‌المللی جهت پروژه مذکور

 • پاسخگویی به سئوالات شرکت‌کنندگان در مناقصه

 • ارزیابی فنی و مالی پیشنهادات شرکت‌کنندگان در مناقصه

 • پیشنهاد برنده مناقصه به کارفرما

 • همکاری با کارفرما در عقد قرارداد با برنده مناقصه

ب) ارائه خدمات بررسی و تأیید نقشه‌ها و مدارک خدمات مذکور شامل مدارک و نقشه‌ها در زمینه‌های مختلف می‌باشد:
 • پروسس

 • سیویل، سازه و معماری

 • تجهیزات مکانیکی

 • لوله‌کشی و جانمایی کلی

 • تأسیسات

 • برق

 • کنترل و ابزار دقیق

 • کلی (قطعات یدکی، رنگ، عایق‌کاری و ...)

ج) نظارت عالی بر خدمات مهندسی
د) نظارت عالی بر عملیات اجرایی
هـ) نظارت عالی بر عملیات ساخت
و) نظارت عالی بر عملیات راه‌اندازی و تحویل
ز) ارائه خدمات برنامه‌ریزی و کنترل پیشرفت کار
ح) نظارت کارگاهی بر اجراء پروژه مذکور تا مرحله برگزاری پیشرفت داشته است و در حال حاضر به دلیل مسایل مالی متوقف می باشد.
شرکت تاراطرح پس از برگزاری مناقصه بین المللی احداث کارخانه احیاء مستقیم و اعلام برنده مناقصه، توسط شرکت فولاد خوزستان به عنوان مشاور جهت اجرای این پروژه انتخاب گردید. شرح خدمات شرکت تاراطرح در این پروژه به شرح ذیل می باشد:
 • بررسی و تأیید مدارک و نقشه‌ها

 • نظارت عالی بر اجرای کارهای مهندسی

 • نظارت عالی بر عملیات اجرایی

 • نظارت عالی بر عملیات ساخت

 • نظارت عالی بر عملیات راه‌اندازی و تحویل

 • خدمات برنامه‌‌ریزی و کنترل پیشرفت کار

 • نظارت کارگاهی بر اجرای پروژه

 • نظارت بر راه‌اندازی و تست عملکرد

 • بازرسی فنی و تسریع در ساخت

این پروژه با موفقیت راه‌اندازی و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
شرکت تاراطرح پس از برگزاری مناقصه بین المللی احداث کارخانه احیاء مستقیم و واحد انباشت برداشت و اعلام برنده مناقصه، توسط گروه ملی صنعتی فولاد ایران به عنوان مشاور جهت اجرای این پروژه انتخاب گردید. شرح خدمات شرکت تاراطرح در این پروژه به شرح ذیل می باشد:
 • همکاری در امضای قرارداد امکانات سرمایه‌گذاری

 • بررسی و تأیید مدارک و نقشه‌ها

 • نظارت عالی بر اجرای کارهای مهندسی

 • نظارت عالی بر عملیات اجرایی

 • نظارت عالی بر عملیات ساخت

 • نظارت عالی بر عملیات راه‌اندازی و تحویل

 • خدمات برنامه‌‌ریزی و کنترل پیشرفت کار

 • نظارت کارگاهی بر اجرای پروژه

 • نظارت بر راه‌اندازی و تست عملکرد

 • بازرسی فنی و تسریع در ساخت

شرح خدمات شرکت تارا طرح در پروژه جدید اسلب عریض شرکت فولاد خوزستان شامل موارد ذیل می‌باشد:
الف) برگزاری مناقصه بین‌المللی
 • تهیه اسناد مناقصه بین‌المللی جهت پروژه مذکور

 • پاسخگویی به سئوالات شرکت‌کنندگان در مناقصه

 • ارزیابی فنی و مالی پیشنهادات شرکت‌کنندگان در مناقصه

 • پیشنهاد برنده مناقصه به کارفرما

 • همکاری با کارفرما در عقد قرارداد با برنده مناقصه

ب) ارائه خدمات بررسی و تأیید نقشه‌ها و مدارک خدمات مذکور شامل مدارک و نقشه‌ها در زمینه‌های مختلف می‌باشد:
 • پروسس

 • سیویل، سازه و معماری

 • تجهیزات مکانیکی

 • لوله‌کشی و جانمایی کلی

 • تأسیسات

 • برق

 • کنترل و ابزار دقیق

 • کلی (قطعات یدکی، رنگ، عایق‌کاری و ...)

ج) نظارت عالی بر خدمات مهندسی
د) نظارت عالی بر عملیات اجرایی
هـ) نظارت عالی بر عملیات ساخت
و) نظارت عالی بر عملیات راه‌اندازی و تحویل
ز) ارائه خدمات برنامه‌ریزی و کنترل پیشرفت کار
ح) نظارت کارگاهی بر اجراء
ط) طراحی فونداسیون و اسکلت فلزی ساختمان
این پروژه که شامل احداث واحدهای انباشت و برداشت به ظرفیت 2500000 تن در سال، احیاء مستقیم به ظرفیت 800000 تن در سال، واحد ذوب و ریخته گری به ظرفیت 800000 تن در سال، واحد تولید اکسیژن، پست برق اصلی و سایر واحدهای جنبی می باشد در استان خراسان رضوی در حال احداث است.
شرح خدمات شرکت تاراطرح در این پروژه که هزینه آن بیش از 3500 میلیارد ریال می باشد شامل تهیه نقشه جانمایی کلی، انجام مطالعات ترافیک و تعیین ابعاد و اندازه های جاده های داخلی و اختصاصی مجتمع، طراحی ساختمانهای جنبی و محوطه سازی، طراحی سیستم تولید و توزیع آب آشامیدنی و بهداشتی تا ساختمانهای جنبی و مرز واحدهای احیاء مستقیم و ذوب و ریخته گری، طراحی سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب بهداشتی، طراحی سیستم آتشنشانی محوطه، طراحی سیستم ذخیره و پمپاژ آب خام صنعتی تا مرز واحدهای احیاء مستقیم و ذوب و ریخته گری، طراحی انتقال آب خام تا مجتمع، طراحی جاده های دسترسی به مجتمع، طراحی خطوط راه آهن تا مجتمع و در داخل مجتمع، برگزاری مناقصه های بین المللی واحد انباشت برداشت و احیاء مستقیم و ذوب و ریخته گری و واحدهای مرتبط و همچنین:
الف) خدمات بررسی و تائید مدارک و نقشه ها در خصوص واحدهای انباشت و برداشت، احیاء مستقیم، ذوب و ریخته‌گری و واحدهای مرتبط (اکسیژن و پست 400kv / 33kv)
ب) نظارت عالی بر اجرای واحدهای انباشت و برداشت، احیاء مستقیم، ذوب و ریخته گری و واحدهای مرتبط مشتمل‌بر:
 • نظارت عالی بر خدمات مهندسی

 • نظارت عالی بر عملیات اجرایی

 • نظارت عالی بر عملیات ساخت

 • نظارت عالی بر عملیات راه‌اندازی و تحویل پروژه

ج) نظارت عالی بر اجرای بخش های طراحی شده توسط مهندس مشاور
د) برنامه ریزی و کنترل پیشرفت کار پروژه
هـ) نظارت کارگاهی بر اجرای پروژه
و) نظارت بر راه اندازی و تست عملکرد پروژه
ز) بازرسی فنی (Inspection) و تسریع در ساخت (Expediting) می‌باشد.
این پروژه که شامل احداث واحدهای انباشت و برداشت به ظرفیت 2500000 تن در سال، احیاء مستقیم به ظرفیت 800000 تن در سال، واحد ذوب و ریخته گری به ظرفیت 000,800 تن در سال، واحد تولید اکسیژن، پست برق اصلی و سایر واحدهای جنبی می باشد در استان فارس در حال احداث است.
شرح خدمات شرکت تاراطرح در این پروژه که هزینه آن بیش از 000,4 میلیارد ریال می باشد شامل تهیه نقشه جانمایی کلی، انجام مطالعات ترافیک و تعیین ابعاد و اندازه های جاده های داخلی و اختصاصی مجتمع، طراحی ساختمانهای جنبی و محوطه سازی، طراحی سیستم تولید و توزیع آب آشامیدنی و بهداشتی تا ساختمانهای جنبی و مرز واحدهای احیاء مستقیم و ذوب و ریخته گری، طراحی سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب بهداشتی، طراحی سیستم آتشنشانی محوطه، طراحی سیستم ذخیره و پمپاژ آب خام صنعتی تا مرز واحدهای احیاء مستقیم و ذوب و ریخته گری، طراحی انتقال آب خام تا مجتمع، طراحی جاده های دسترسی به مجتمع، طراحی خطوط راه آهن تا مجتمع و در داخل مجتمع، برگزاری مناقصه های بین المللی واحد انباشت برداشت و احیاء مستقیم و ذوب و ریخته گری و واحدهای مرتبط و همچنین:
الف) خدمات بررسی و تائید مدارک و نقشه ها در خصوص واحدهای انباشت و برداشت، احیاء مستقیم، ذوب و ریخته‌گری و واحدهای مرتبط (اکسیژن و پست 400kv / 33kv)
ب) نظارت عالی بر اجرای واحدهای انباشت و برداشت، احیاء مستقیم، ذوب و ریخته گری و واحدهای مرتبط مشتمل‌بر:
 • نظارت عالی بر خدمات مهندسی

 • نظارت عالی بر عملیات اجرایی

 • نظارت عالی بر عملیات ساخت

 • نظارت عالی بر عملیات راه‌اندازی و تحویل پروژه

ج) نظارت عالی بر اجرای بخش های طراحی شده توسط مهندس مشاور
د) برنامه ریزی و کنترل پیشرفت کار پروژه
هـ) نظارت کارگاهی بر اجرای پروژه
و) نظارت بر راه اندازی و تست عملکرد پروژه
ز) بازرسی فنی (Inspection) و تسریع در ساخت (Expediting) می‌باشد.
این پروژه که شامل احداث واحدهای انباشت و برداشت به ظرفیت 2500000 تن در سال، احیاء مستقیم به ظرفیت 800000 تن در سال، واحد ذوب و ریخته گری به ظرفیت 800000 تن در سال، واحد تولید اکسیژن، پست برق اصلی و سایر واحدهای جنبی می باشد در استان خوزستان در حال احداث است.
شرح خدمات شرکت تاراطرح در این پروژه که هزینه آن حدود 3600 میلیارد ریال می باشد شامل تهیه نقشه جانمایی کلی، انجام مطالعات ترافیک و تعیین ابعاد و اندازه های جاده های داخلی و اختصاصی مجتمع، طراحی ساختمانهای جنبی و محوطه سازی، طراحی سیستم تولید و توزیع آب آشامیدنی و بهداشتی تا ساختمانهای جنبی و مرز واحدهای احیاء مستقیم و ذوب و ریخته گری، طراحی سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب بهداشتی، طراحی سیستم آتشنشانی محوطه، طراحی سیستم ذخیره و پمپاژ آب خام صنعتی تا مرز واحدهای احیاء مستقیم و ذوب و ریخته گری، طراحی انتقال آب خام تا مجتمع، طراحی جاده های دسترسی به مجتمع، طراحی خطوط راه آهن تا مجتمع و در داخل مجتمع، برگزاری مناقصه های بین المللی واحد انباشت برداشت و احیاء مستقیم و ذوب و ریخته گری و واحدهای مرتبط و همچنین:
الف) خدمات بررسی و تائید مدارک و نقشه ها در خصوص واحدهای انباشت و برداشت، احیاء مستقیم، ذوب و ریخته‌گری و واحدهای مرتبط (اکسیژن و پست 400kv / 33kv)
ب) نظارت عالی بر اجرای واحدهای انباشت و برداشت، احیاء مستقیم، ذوب و ریخته گری و واحدهای مرتبط مشتمل‌بر:
 • نظارت عالی بر خدمات مهندسی

 • نظارت عالی بر عملیات اجرایی

 • نظارت عالی بر عملیات ساخت

 • نظارت عالی بر عملیات راه‌اندازی و تحویل پروژه

ج) نظارت عالی بر اجرای بخش های طراحی شده توسط مهندس مشاور
 د) برنامه ریزی و کنترل پیشرفت کار پروژه
هـ) نظارت کارگاهی بر اجرای پروژه
و) نظارت بر راه اندازی و تست عملکرد پروژه
ز) بازرسی فنی (Inspection) و تسریع در ساخت (Expediting) می‌باشد.
خدمات موضوع این پروژه مربوط به طراحی سازه‌ای مرحله دوم و تهیه نقشه‌های اجرایی فونداسیون تجهیزات، پلاتفورم بتن داخلی سالن، تونل تأسیساتی، ساختمانهای داخل سالن و کف‌سازی سالنهای اصلی پروژه ذوب و ریخته‌گری فولاد اسفراین به شرح زیر بوده است:
 1- مطالعه و بررسی نقشه‌ها، مدارک و اطلاعات تکنولوژی دریافتی از کارفرما که مبنای محاسبات و طراحی می‌باشد.
 2- انجام محاسبات ایستایی برای تعیین ابعاد هندسی و طرح مشخصات اعضای سازه با رعایت امکانات و محدودیت‌های طرح تکنولوژی.
 3- تهیه نقشه‌های تفصیلی قالب‌بندی شالوده‌ها، کف‌ها، تیرها و ستونها و دالها حاوی نمایش هندسی و ابعاد نهایی سازه، موقعیت و ابعاد بازشوها، سوراخها و تعیین محل ایجاد درزهای اجرایی و انبساط در بتن‌ریزی قطعات.
 4- تهیه نقشه‌های استقرار و جاگذاری قطعات مدفون فلزی، بولتها، محل نصب بولتها و غیره.
 5- تهیه نقشه‌های آرماتوربندی شالوده‌ها، تیر و ستونها، کف و دالها همراه با کلیه مشخصات و جدول برش آرماتورها.
 6- تهیه نقشه‌های خاکبرداری و توالی مراحل اجرایی.
 7- تهیه فهرست مقادیر اقلام کار و برآورد ریالی هزینه انجام کار بر اساس فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بخشنامه‌های مربوطه.
 8- تهیه مشخصات فنی خصوصی موضوع قرارداد و کلیه کارهای طراحی شده فوق‌الذکر. ساختمانهای داخل سالن شامل ساختمانهای اسکلت بتنی جهت تجهیزات FAF و LF و همچنین اتاق‌های کنترل که عموماً تابلوها و ادوات الکترونیکی در آنها مستقر هستند و ساختمان اتاق بویلر بوده است.
کارخانه مذکور شامل بخش‌های طراحی‌شده توسط این شرکت مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
شرکت تاراطرح پس از تهیه اسناد مناقصه کارخانه اکسیژن شماره 3 شرکت فولاد خوزستان و انتخاب شرکت طرف قرارداد، به عنوان مشاور جهت احرای پروژه انتخاب گردیده است. شرح خدمات شرکت تاراطرح در این پروژه به شرح زیر می‌باشد:
 • ارائه خدمات بررسی و تأیید نقشه‌ها

 • ارائه خدمات قبل از تنفیذ قرارداد

 • نظارت عالی بر خدمات مهندسی

 • نظارت عالی بر عملیات اجرایی

 • نظارت عالی بر عملیات ساخت

 • نظارت عالی بر عملیات راه‌اندازی و تحویل

 • ارائه خدمات برنامه‌ریزی و کنترل پیشرفت کار

 • نظارت کارگاهی بر اجرا

 • نظارت بر راه‌انداری و تست عملکرد

این پروژه با موفقیت راه‌اندازی شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
شرح خدمات شرکت تارا طرح در پروژه جدید کارخانه اکسیژن شرکت فولاد خوزستان شامل موارد ذیل می‌باشد:
الف) برگزاری مناقصه بین‌المللی
 • تهیه اسناد مناقصه بین‌المللی جهت پروژه مذکور

 • پاسخگویی به سئوالات شرکت‌کنندگان در مناقصه

 • ارزیابی فنی و مالی پیشنهادات شرکت‌کنندگان در مناقصه

 • پیشنهاد برنده مناقصه به کارفرما

 • همکاری با کارفرما در عقد قرارداد با برنده مناقصه

مجتمع فولاد خراسان به منظور افزایش میزان تولید محصولات نیمه نهایی خود شامل شمش (Billet) و تختال (Slab) تا مقدار تقریباً 8/1 میلیون تن در سال، تحت یک پروژه طرح افزایش ظرفیت اقدام به ساخت یک کارخانه جدید فولادسازی در منطقه نیشابور نموده است. ساخت کلیه واحدهای جدید برای تحقق تمام نیازهای طرح افزایش ظرفیت این کارخانه در حیطه کار پیمانکار قرار گرفته است. دامنه خدمات ارائه شده توسط شرکت تاراطرح در این پروژه شامل خدمات مهندسی و مشاوره به شرح ذیل می باشد:
 • تهیه اسناد مناقصه بین المللی جهت پروژه مذکور شامل: دستورالعملهای مربوط به شرکت در مناقصه، متن قرارداد، شرایط عمومی و خصوصی قرارداد، نیازهای کارفرما، مشخصات و برگه های اطلاعاتی، استانداردهای مهندسی، نامه مناقصه، لیست قیمت ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات یدکی، آموزش و کارهای ساختمانی و نصب

 • پاسخگویی به سوالات شرکت‌کنندگان در مناقصه

 • ارزیابی فنی و مالی پیشنهادات شرکت کنندگان در مناقصه

 • پیشنهاد برنده مناقصه به کارفرما

 • همکاری با کارفرما در عقد قرارداد با برنده مناقصه

پروژه طرح توسعه فولاد خوزستان شامل واحدهای مختلفی می باشد که از بخش دریافت سنگ معدن و گندله شروع شده و واحدهای دیگری مانند سیستم انتقال مواد، واحد گندله سازی ، واحد بازسازی مدولهای احیای مستقیم میدرکس موجود، احداث مدول جدید احیای مستقیم زمزم با ظرفیت 800000 تن در سال، بازسازی کارگاه ذوب، بازسازی ریخته‌گری‌های اسلب و بلوم، احداث ریخته‌گری اسلب جدید، شبکه توزیع برق، احداث واحد جداسازی هوای جدید، احداث نیروگاه 350 مگاواتی، تصفیه‌خانه آب و شبکه توزیع آب، شبکه توزیع سیالات گازی و سرویس‌های عمومی را شامل می‌شود. دامنه خدمات شرکت تاراطرح شامل موارد زیر می‌باشد:
 • بررسی مطالعات انجام گرفته توسط شرکتهای دیگر

 • جمع‌بندی مطالعات انجام گرفته و پیشنهاد یک طرح اصلاحی برای مجتمع فولادسازی برمبنای تجربیات شرکت تاراطرح

 • تهیه اسناد مناقصه بین المللی برای طراحی، مهندسی، ساخت، تأمین تجهیزات، حمل و نقل، کارهای ساختمانی، نصب و راه‌اندازی، بازسازی سایر واحدها شامل واحد دریافت مواد اولیه، سیستم حمل و نقل مواد، واحد گندله سازی، واحد ذوب، ریخته‌گری اسلب و بلوم موجود، ریخته‌گری اسلب عریض جدید، تصفیه‌خانه آب و شبکه توزیع، شبکه توزیع سیالات گازی و سرویسهای عمومی کارخانه.

 • تهیه اسناد مناقصه بین المللی برای طراحی، مهندسی، ساخت، تدارکات، حمل و نقل، اجرای کارهای سیویل، نصب، راه اندازی، بهره برداری و نگهداری نیروگاه بر مبنای ضوابط B.O.T

 • تهیه اسناد مناقصه بین المللی برای طراحی، مهندسی، ساخت، تدارکات، حمل و نقل، اجرای کارهای سیویل، نصب، راه اندازی، بهره برداری و نگهداری واحد جداسازی هوا بر مبنای ضوابط B.O.T

 • تهیه اسناد مناقصه بین المللی برای طراحی، مهندسی، ساخت، تدارک، حمل و نقل، اجرای کارهای ساختمانی، نصب و راه اندازی واحد احیاء مستقیم زمزم

 • بررسی پیشنهادات دریافت شده و تهیه گزارش ارزیابی فنی

 • بررسی پیشنهادات مالی و تهیه گزارش ارزیابی مالی

 • همکاری با کارفرما در عقد قرارداد با برنده مناقصه

 • بررسی طراحی های انجام گرفته توسط تامین کنندگان مختلف کارخانجات ، از تمام لحاظ

 • برنامه ریزی و کنترل پیشرفت پروژه

 • نظارت عالی بر کارهای ساختمانی کارخانه، نصب، آزمایشات عملکرد و تحویل واحدهای آماده به کارفرما

 • بازرسی فنی و تسریع در ساخت

قرارداد خدمات طراحی و تدارک کالا جهت سیستم تصفیه آب واحد احیاء مستقیم مجتمع فولاد 5/1 میلیون تنی هرمزگان مشتمل بر دو مدول احیاء مستقیم به شرکت تاراطرح واگذار گردیده است.
دامنه عملکرد شرکت تاراطرح در این پروژه شامل خدمات طراحی اساسی و تفصیلی در کلیه زمینه‌ها از جمله کارهای پروسس، ساختمانی، سازه، برق، ابزار دقیق، کنترل، تجهیزات مکانیکی و Piping بوده و خدمات تدارک کالا را نیز شامل می شود.
 این واحد با موفقیت راه‌اندازی شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
خدمات مهندسی ارائه شده در پروژه مذکور به قرار زیر بوده است:
 • طراحی توسعه تجهیزات برداشت آب به ظرفیت 5400 مترمکعب در ساعت

 • طراحی سیستم تهیه آب نرم به ظرفیت 1500 مترمکعب در ساعت

 • طراحی سیستم تهیه آب صنعتی به ظرفیت 3500 مترمکعب در ساعت

 • طراحی سیستم تهیه آب آبیاری به ظرفیت 1000 مترمکعب در ساعت

 • طراحی دو خط لوله انتقال آب صنعتی به کارخانه به ظرفیت 1500 و 2000 مترمکعب در ساعت

 • طراحی خط لوله انتقال آب نرم به کارخانه به ظرفیت 1500 مترمکعب در ساعت

 • تهیه اسناد مناقصه و نظارت بر اجرای پروژه خط انتقال آب صنعتی به شرکت فولاد خوزستان

شرکت تاراطرح پس از برگزاری مناقصه بین المللی برای ساخت سه کارخانه ذغالشوئی مختلف در مجاورت معادن ذغالسنگ، توسط شرکت معادن ذغالسنگ کرمان به عنوان مشاور جهت اجرای این پروژه انتخاب شد. دامنه عملکرد شرکت تاراطرح در این پروژه به شرح ذیل می باشد:
 • بررسی و تأیید مطالعات بررسی و انتخاب سایت و دستورالعمل انتخاب نمونه معرف

 • بررسی و تأیید مدارک، نقشه ها و مشخصات فنی

 • ارائه خدمات مهندسی فنی جهت انتقال انرژی الکتریکی و آّب به سایت هر کارخانه

 • نظارت عالی بر اجرای کارهای مهندسی

 • نظارت عالی بر عملیات اجرایی

 • نظارت عالی بر عملیات ساخت

 • نظارت عالی بر عملیات راه‌اندازی و تحویل

 • خدمات برنامه‌‌ریزی و کنترل پیشرفت کار

 • نظارت کارگاهی بر اجرای پروژه

 • نظارت بر راه‌اندازی و تست عملکرد

 • بازرسی فنی و تسریع در ساخت

 • انجام سایر خدمات بنابر درخواست کارفرما

با توجه به صلاحدید کارفرما اجرای کل پروژه زمان حاضر متوقف می باشد.
دامنه خدمات ارائه شده توسط شرکت تاراطرح برای تهیه طرح کلی (Master Plan) تولید یک میلیون تن بیلت گروه ملی صنعتی فولاد ایران بطور خلاصه عبارت است از:
 الف) بررسی وضعیت کارخانه و سیستم موجود
 • بررسی کارگاه ذوب موجود (فازها) از تمام جوانب مانند: پروسس، موازنه مواد، طراحی، شرایط تجهیزات، سیستمهای خنک کننده، سیستمهای توزیع سیالات، واحد اکسیژن، سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی، سیستمهای HVAC ، سیستمهای تهیه آهن قراضه و فروآلیاژ، مصرف مواد نسوز و الکترود، سیستمهای اتوماسیون، ساختمانها، کارگاه تعمیر و نگهداری.

 • بررسی پروژه بازسازی درحال پیشرفت از جوانب مختلف.

 • بررسی سیستم های موجود برداشت، تصفیه و توزیع آب در INSIG.

 • در نظرگرفتن سیستمهای جدید برداشت، تصفیه و توزیع آب در INSIG ( پروژه در حال انجام توسط شرکت تاراطرح)

 • بررسی سیستم توزیع انرژی الکتریکی INSIG

 • بررسی سیستم توزیع گاز INSIG

 • بررسی سیستم موجود ساخت قطعات یدکی INSIG

 • بررسی شبکه راه‌آهن موجود INSIG

ب) تهیه طرح کلی برای افزایش ظرفیت تولید بیلت به 1000000 تن در سال
ج) تخمین ظرفیت واحد اکسیژن و نیتروژن و تعریف مشخصات اصلی واحد جداسازی هوا
د) تخمین ظرفیت واحد احیاء مستقیم و تعریف مشخصات اصلی واحد احیاء مستقیم
ﻫ) تهیه طرح کلی دریافت، انباشت و برداشت کلوخه سنگ آهن و گندله
 و) تخمین ملزومات ساختمانهای صنعتی، غیرصنعتی و اداری
ز) برآورد تقریبی میزان سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز
 ح) تهیه طرح اولیه برای INSIG
ت) پیشنهاد اصلاحات راه‌آهن داخلی در INSIG
ی) تهیه نقشه کلی واحد تصفیه آب
ک) تهیه نقشه کلی نیروگاه برق
ل) تهیه نقشه کلی واحد تأمین گاز طبیعی
م) تهیه نقشه کلی واحد تصفیه فاضلاب صنعتی و خانگی
کلیه خدمات مهندسی فنی، خدمات مربوط به سیستم نگهداری، خدمات نظارت بر خرید تجهیزات، خدمات مهندسی ساخت، نظارت عالی بر انجام کارهای ساختمانی، نظارت کارگاهی بر کارهای ساختمانی و نصب، نظارت عالی بر راه‌اندازی و تست عملکرد کارخانه، بازرسی فنی و تسریع در ساخت تجهیزات، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، طراحی ساختمانهای جانبی، جاده‌سازی، محوطه‌سازی ، طراحی سیستمهای اتصال زمین، طراحی سیستمهای پیجر و ارتباطات داخلی، طراحی سیستم تلفن، طراحی سیستم اعلام و اطفاء حریق، طراحی سیستمهای تهویه و تهویه مطبوع، طراحی جایگاه کاهش فشار گاز طبیعی و شبکه توزیع گاز، طراحی خطوط انتقال آب، طراحی ایستگاه فرعی برق ورودی و کابلهای مربوطه MV و ... مورد نیاز برای احداث کارخانه نورد میلگرد 550000 تنی گروه ملی صنعتی فولاد ایران توسط شرکت تاراطرح تأمین شده است.
این کارخانه با موفقیت راه‌اندازی شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
ارائـه خدمات مهندسي به شركت نورد سنـگين كاويان مشتمل بر:
 • طراحي اساسي سيستم‏هاي خنـك‏كن مدار باز، مدار بسته، واحد سختي‏گير و واحد املا‏ح‏گير

 • تهيه اسناد مناقصه بين‏المللي جهت خريد تجهيزات سيستم‏هاي خنـك‏كن (مدار باز و مدار بسته)، واحد سختي‏گير و واحد املاح‏گير، ارزيابي فني و مالي پـيشنهادات دريافت شده و همكاري در عقد قرارداد خريد

 • طراحي سيستم ذخيره (Tank Farm) و سیستم توزیع سوخت مايع

 • طراحي شبـكه های توزيع گاز طبيعي و هواي فشرده

 • طراحي شبکه های جمع‏آوري فاضلاب‏هاي صنعتي و بهداشتي

 • طراحی واحد عملیات فاضلاب بهداشتی

 • طراحي ساختمان‏هاي جنبي شامل ساختمان اداري، مهمانسرا، دوش و رختـكن، آتش‏نشاني، بهداري و نـگهباني

 • تـكميل طراحي ساختمان‏هاي توليد

 • تهيه اسناد مناقصه بين‏المللي خريد واحد احياء مستقيم مجتمع فولاد مباركه

 • ارزيابي فني و مالي پـيشنهادات دريافت شده در خصوص پـروژه احياء مستقيم مجتمع فولاد مباركه

 • مذاكره و تهیه مدارك فني و قراردادي براي خريد واحد احياء مستقيم مباركه با كنسرسيوم Korf-Voest Alpine. که نهايتاً توافق بر سر قيمت حاصل نـگرديد و تقريباً همان مدارك مبناي عقد قرارداد با شركت Kobe Steel قرار گرفت.

خدمات ارائه شده در این پروژه برای شرکت معادن زغالسنگ کرمان عبارتند از: خدمات مهندسی جهت ارتقاء سیستم مکانیزه معادن ذغالسنگ هشونی، پابدانای اصلی و همکار شامل:
 • جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای طراحی در هر سه معدن

 • تهیه اسناد پیش مناقصه

 • ارزیابی شرکت‌کنندگان در پیش مناقصه و ارسال گزارش ارزیابی شرکتهای واجد شرایط به کارفرما

 • تهیه اسناد مناقصه بین المللی برای پروژه مذکور، شامل دستورالعمل شرکت در مناقصه، مفاد قرارداد، شرایط عمومی و خصوصی قرارداد، مشخصات و برگه های اطلاعاتی، استانداردهای مهندسی، نامه مناقصه، لیست قیمت ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات یدکی، آموزش و کارهای ساختمانی و نصب

 • پاسخگویی به سوالات شرکت‌کنندگان در مناقصه

 • ارزیابی فنی و مالی پیشنهادات دریافت شده

 • پیشنهاد برنده مناقصه به کارفرما

 • همکاری با کارفرما در عقد قرارداد با برنده مناقصه

جهت احداث کارخانه احیاء مستقیم و واحد انباشت و برداشت گروه ملی صنعتی فولاد ایران شرکت مهندسی تاراطرح به عنوان مشاور اقدام به تهیه اسناد مناقصه و برگزاری مناقصه بین‌المللی انتخاب پیمانکار نمود. شرح خدمات شرکت تاراطرح در این پروژه عبارتند از:
 • دیاگرام جریان و نقشه جانمایی برای واحد دریافت، انباشت و برداشت گندله با ظرفیت انتقال 5/2 میلیون تن در سال

 • تهیه مشخصات تجهیزاتی مانند واگن تیپلرها، دستگاه مرکب از پشته ساز و برداشت‌کننده (Stacker-Reclaimer)، تسمه نقاله ها، ایستگاه تخلیه واگن، سیستمهای غبارگیری و غیره

 • تهیه مشخصات برای واحد احیاء مستقیم به ظرفیت 000,800 تن در سال

 • تهیه اسناد مناقصه بین المللی برای ساخت واحد احیای مستقیم و واحددریافت، انباشت و برداشت گندله شامل دستورالعمل شرکت در مناقصه، مفاد قرارداد، شرایط عمومی و خصوصی قرارداد، مشخصات و برگه های اطلاعاتی، استانداردهای مهندسی، نامه مناقصه، لیست قیمت ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات یدکی، آموزش و کارهای ساختمانی و نصب

 • پاسخگویی به سوالات شرکت‌کنندگان در مناقصه

 • تهیه گزارش ارزیابی فنی برای پیشنهادات دریافت شده

 • تهیه گزارش ارزیابی مالی برای پیشنهادات دریافت شده

 • تهیه گزارش ارزیابی نهایی و پیشنهاد برنده مناقصه به کارفرما

 • همکاری با کارفرما در عقد قرارداد با برنده مناقصه

شرح خدمات شرکت در این پروژه به قرار زیر بوده است:
 • طراحی فونداسیون‌های ماشین ریخته گری مداوم، کوره قوس الکتریکی (EAF) و کوره پاتیلی و تجهیزات مربوطه برای کارگاه ذوب شماره 1 شرکت فولاد خوزستان

 • طراحی، تقویت و توسعه سالنهای فولادسازی و فونداسیونهای ساختمان موجود کارگاه ذوب شماره 1

 • طراحی اساسی سیستمهای تصفیه آب و مدارهای خنک‌کن مورد نیاز برای کارگاه ذوب شماره1

 • طراحی تاسیسات جانبی مورد نیاز برای کارگاه ذوب شماره 1 شامل سیستم تولید و شبکه توزیع هوای فشرده، شبکه توزیع گاز طبیعی (N.G)، شبکه توزیع اکسیژن، شبکه توزیع نیتروژن، سیستمهای تهویه و تهویه مطبوع، سیستمهای اعلام و اطفاء حریق، سیستمهای روشنائی، اتصال زمین و ارتباطات داخلی (اینترکام)

 • ارائه خدمات نظارت عالی و کارگاهی بر اجرای بخش‌های طراحی شده پروژه فولادسازی شماره 1

این کارخانه شامل بخش‌های طراحی‌شده توسط این شرکت مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
خدمات مهندسی ارائه شده برای اجرای پروژه احداث کارخانه فرآوری طلای زرشوران بر اساس پروسه POX/CIL و طراحی معدن عبارتند از:
 • طراحی اطلاعات جمع‌آوری شده

 • بررسی طراحی‌های انجام گرفته توسط شرکت MDM

 • تهیه اسناد پیش مناقصه

 • دریافت پیشنهادات شرکت‌کنندگان در پیش مناقصه

 • ارزیابی اطلاعات دریافتی و ارسال گزارش شرکتهای واجد شرایط به کارفرما

 • تهیه اسناد مناقصه بین المللی برای پروژه مذکور، شامل دستورالعمل جهت پیشنهاد دهنده، مفاد قرارداد، شرایط عمومی و خصوصی قرارداد، مشخصات و برگه های اطلاعاتی، استانداردهای مهندسی، نامه مناقصه، لیست قیمت ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات یدکی، آموزش و کارهای ساختمانی و نصب

 • پاسخگویی به سوالات شرکت‌کنندگان در مناقصه

 • ارزیابی فنی و مالی پیشنهادات دریافت شده

 • پیشنهاد برنده مناقصه به کارفرما

 • همکاری با کارفرما در عقد قرارداد با برنده مناقصه

طراحی تفصیلی معماری، سازه، برق و تأسیسات مکانیک ساختمانهای زیر از جمله خدماتی است که شرکت تاراطرح در پروژه آماک ارائه داده است. نکته حائز اهمیت این است که تمام ساختمانها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در برابر انفجار مقاوم می‌باشند.
 • ساختمان کنترل ایستگاه شماره 2 اهواز

 • ساختمان کنترل واحد عمل‌آوری گاز (GTP)

 • ساختمان کنترل ایستگاه شماره 3 اهواز

 • ساختمان کنترل ایستگاه آبتیمور

 • ساختمان کنترل ایستگاه شماره 1 اهواز

 • ساختمان کنترل ایستگاه شماره 3 مارون

 • ساختمان کنترل منصوری

 • ساختمان کنترل ایستگاه کوپال

 • ساختمان ایستگاه فرعی واحد عمل آوری گاز

 • ساختمان ایستگاه فرعی شماره 3 اهواز

 • ساختمان ایستگاه فرعی شماره 1 اهواز

 • ساختمان ایستگاه فرعی آبتیمور

 • ساختمان ایستگاه فرعی منصوری

 • ساختمان ایستگاه فرعی شماره 3 مارون

 • ساختمان ایستگاه فرعی کوپال

 • ساختمان ایستگاه فرعی شماره 2 اهواز

ساختمان‌های مذکور همراه با سیستم‌های برقی و مکانیکی خود اجرا شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.