توانایی بخش های معاونت مالی اداری
 
  • امور مالی واداری شرکت توسط این معاونت انجام می پذیرد.